Privacyverklaring Izzy Projects

Privacyverklaring Izzy Projects BV
Versie maart 2022

Izzy Projects BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Izzy Projects BV acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) stelt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

 • Tenaamstelling: voornaam, achternaam, tussenvoegsel.
 • Geslacht, geboortedatum, geboorteplaats.
  In geval van minderjarige relaties, leggen we ook altijd de gegevens van de wettelijke vertegenwoordiger vast.
 • Contactgegevens: straat, postcode, woonplaats, land, provincie, e-mailadressen, telefoonnummers, webadressen.
 • Bankgegevens: IBAN, BIC, tenaamstelling rekening, plaats rekening.
 • Inloggegevens: gebruikersnaam, wachtwoord en gebruiker identificatienummer.
 • Online identificatiegegevens: IP-adres, geo-locatie, gebruikte browser en besturingssysteem.
 • Het opvragen van persoonsgegevens middels aanwezige (online) formulieren.
 • Indien noodzakelijk: Energie aansluitgegevens en energieleverancier.
 • Participaties en/of deelnemingen in opwekprojecten.

We onderscheiden een viertal categorieën betrokkenen van wie we persoonsgegevens verwerken:

 • Belangstellenden, vrijwilligers, klanten, leveranciers en andere relaties van de organisatie.
 • Participanten in opwekprojecten.
 • Contacten bij publieke instanties, zusterorganisaties, concurrenten, relaties die zich hebben aangemeld voor een nieuwsbrief en relaties die een formulier hebben ingevuld.
 • Personen die de organisatie wil werven als directe betrokkenen van de organisatie en personen met een historisch verband met de organisatie zoals overledenen, oud-personeelsleden, oud-vrijwilligers, voormalige klanten en leveranciers.

Contactmomenten die we vastleggen:
Wanneer je contact met ons opneemt, bijvoorbeeld per e-mail, bewaren we deze contactinformatie bij je persoonsgegevens. Op deze manier kunnen we je op een later moment beter van dienst zijn.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens met de volgende doelen:

 • Aangaan van een overeenkomst met relaties voor financiële participatie in een project.
 • Samenwerken aan activiteiten in een van de samenwerkingsverbanden (het bestuur, werk- of klankbordgroepen) van de organisatie.
 • Het informeren van belangstellende relaties over de projectontwikkelingen en activiteiten van de organisatie.
 • Het onderhouden van contacten en samenwerken met organisaties en personen ten bate van onze activiteiten en de ontwikkeling van projecten.

Waar worden persoonsgegevens opgeslagen

Voor het verkrijgen en bewaren van bepaalde gegevens werken we met verschillende applicaties. Om je privacy te waarborgen, zijn deze applicaties aan strenge regels gebonden. De meeste gegevens worden opgeslagen binnen de Europese Unie. Voor de gegevens die buiten de EU worden verzonden, werken we uitsluitend met partijen die volgens de Europese regels voldoende bescherming bieden. Voor een aantal landen is dit vastgesteld, bijvoorbeeld voor Amerikaanse partijen die onder het ‘Privacy Shield’ vallen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ben je contact of relatie (geweest) van Izzy Projects? Dan bewaren we je gegevens tot 7 jaar na de laatste financiële transactie (Gegevens van overledenen bewaren we tot 7 jaar na de laatste transactie. Dit is van belang voor onze financiële verantwoording).
Ben je belangstellende van onze organisatie (bv. geabonneerd op onze nieuwsbrief), dan verwijderen we je persoonsgegevens direct na afmelding uit ons systeem.
De persoonsgegevens van overige relaties verwijderen we na afmelding (bv. voor de nieuwsbrief) of op verzoek uit ons systeem, tenzij met deze relatie in de afgelopen 7 jaar nog een financiële transactie heeft plaatsgevonden.

Verstrekking aan derden

Je gegevens worden niet aan derden verstrekt. Met samenwerkende organisaties die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Izzy Projects BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij houden statistieken bij op onze website, waarbij we geen individuele gegevens kunnen inzien. Wij doen dit echter alleen voor zover dat noodzakelijk is voor in deze verklaring genoemde doelen.

Inzage en wijzigen van je gegevens
Je hebt het recht om je gegevens in te zien, te laten wijzigen of een verzoek in te dienen om een overzicht te ontvangen van alle aan jou gerelateerde gegevens die wij hebben geregistreerd.
Voor vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen.

Klachtrecht

Indien je meent dat de verwerking van je persoonsgegevens inbreuk maakt op de AVG kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij verzoeken je, alvorens je daartoe over gaat, ons van je klacht op de hoogte te stellen en ons gelegenheid te geven erop te reageren.

Vragen of opmerkingen
Voor vragen of opmerkingen over ons privacybeleid kun je contact met ons opnemen.